Extern ordförande BRF – Här är guiden så att ni navigerar rätt

Är ni på jakt efter en oberoende person som kan hjälpa er förening i utmanande tider? Eller har ni svårt att hitta rätt engagemang bland medlemmarna i bostadsrättsföreningen? Då kan en extern ordförande i er BRF vara ett bra alternativ.

Extern ordförande BRF

Vad är en extern ordförande BRF?

En extern ordförande i en bostadsrättsförening (brf) är en person som inte är medlem i föreningen men anlitas för att leda styrelsemöten, årsmöten eller andra möten där föreningen behöver en neutral och opartisk ordförande. Det finns många faktorer att väga in när man bestämmer sig för om man ska anlita en extern ordförande eller inte. Det viktigaste är att göra det som är bäst för föreningen och dess medlemmar.

Behöver er bostadsrättsförening support? Jag är i så fall er initiala kontaktperson.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för bla. Skånes universitetssjukhus och är ordförande i en BRF. Kanske vill ni anlita mig som extern ordförande i er förening?

Mina nuvarande relevanta uppdrag: Brf Päronlunden (Ordförande), Industrinätverket Sverige AB (Ordförande), Skånes universitetssjukhus SUS (ledamot), Sveriges riksdag (Ersättare)

Mina tidigare relevanta uppdrag: Centerpartiet i Malmö (tf ordförande och vice ordförande)

Utbildning: Ekonomiexamen, Middlesex University i London och certifieringsutbildning i styrelsearbete från StyrelseAkademien

Kontakta mig direkt: 0701 40 92 00

Fördelar med en extern ordförande BRF:

Erfarenhet och expertis – En av de största fördelarna med en extern ordförande för BRF är deras erfarenhet och expertis inom området. De har ofta arbetat med flera bostadsrättsföreningar och har därför en bred förståelse för de vanliga problemen som uppstår i en förening. De kan hjälpa till att ta itu med problemen snabbt och effektivt.

Neutralitet – En annan fördel med att anlita en extern ordförande är neutralitet. Personen väljer inte sida inom grupperingar eller intressen internt i föreningen utan utgår sakligt från vad som är bäst för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar.

Tidsbesparing – Att vara medlem av styrelsen i en bostadsrättsförening kan vara tidskrävande och stressande. Genom att anställa en extern ordförande kan styrelsen frigöra tid och energi som annars skulle ha spenderats på styrelsearbete. Detta kan hjälpa till att minska stressnivåerna och möjliggöra mer effektivt arbete.

Mindre stress – Som medlem av styrelsen för en bostadsrättsförening kan det vara svårt att hantera alla problem och krav samtidigt. Att ha en extern ordförande som kan hjälpa till med att hantera problem och konflikter kan minska stressnivåerna för styrelsen och öka effektiviteten.

Professionalitet – En extern ordförande för BRF är vanligtvis professionell och erfaren inom området. De kan hjälpa till att skapa en mer professionell atmosfär och arbetssätt inom styrelsen, vilket kan gynna hela föreningen.

Nackdelar med en extern ordförande BRF:

Kostnad – En extern ordförande för BRF är vanligtvis mer kostsam än en intern ordförande. Detta kan vara en nackdel för mindre föreningar med begränsad budget. Det är dock viktigt att överväga fördelarna som en extern ordförande kan tillföra innan man bestämmer sig för att inte anställa en.

Mindre kännedom om föreningen – En extern ordförande för BRf kommer inte att ha samma kunskap om föreningen som en intern ordförande. Detta kan leda till vissa svårigheter, särskilt i början, när ordföranden lär sig mer om föreningen och dess medlemmar.

Svårigheter att bygga relationer – Eftersom en extern ordförande för BRf inte är en del av föreningen kan det vara svårt för dem att bygga relationer med medlemmarna. Detta kan leda till att medlemmarna känner sig mindre engagerade och mindre villiga att delta i föreningens aktiviteter.

Så bör en externt ordförande i en brf arbeta

Så bör en externt ordförande i en brf arbeta

Att anlita en extern ordförande i en bostadsrättsförening (BRF) kan vara ett sätt att tillföra extern kompetens och erfarenhet till föreningen. Här är några punkter som beskriver hur en extern ordförande kan arbeta i en BRF:

 1. Förståelse för stadgar och lagar: Det är viktigt att den externa ordföranden har en god förståelse för föreningens stadgar samt de lagar och regler som styr bostadsrättsföreningar. Detta inkluderar Bostadsrättslagen och andra relevanta lagstiftningar.
 2. Kommunikation med styrelsen och medlemmarna: Ordföranden bör ha en öppen och transparent kommunikation med styrelsen och medlemmarna. Detta inkluderar regelbundna möten, uppdateringar och rapporter om föreningens status och framtida planer.
 3. Ledarskap: Ordföranden bör vara en god ledare som kan leda styrelsen, motivera medlemmar och hantera eventuella konflikter som uppstår inom föreningen.
 4. Beslutsfattande: Ordföranden har ofta utslagsröst vid styrelsebeslut och bör vara beredd att fatta välgrundade beslut i föreningens intresse.
 5. Ekonomisk översikt: Ha en god översikt över föreningens ekonomi, budget och långsiktiga finansiella planering.
 6. Underhåll och förvaltning: Se till att underhållsplaner följs och att föreningens fastighet förvaltas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
 7. Rekrytering av nyckelpersoner: Om det behövs, hjälpa till med rekrytering av andra nyckelpersoner till styrelsen eller andra viktiga roller inom föreningen.
 8. Utbildning och utveckling: Främja utbildning och utveckling inom föreningen för att säkerställa att styrelsen och medlemmarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt driva föreningen.
 9. Externa relationer: Hantera relationer med externa parter som föreningens juridiska rådgivare, revisorer, leverantörer och andra stakeholders.
 10. Uppföljning och utvärdering: Regelbunden uppföljning och utvärdering av föreningens mål, projekt och andra initiativ för att säkerställa att de ligger i linje med föreningens långsiktiga strategi och medlemmarnas intressen.

Den externa ordföranden bör arbeta nära tillsammans med styrelsen och medlemmarna för att säkerställa att föreningen drivs effektivt och i enlighet med gällande lagar och regler. Det kan också vara fördelaktigt om den externa ordföranden har erfarenhet från liknande positioner eller från arbete inom fastighetssektorn.

Vem kan vara ordförande i en bostadsrättsförening

Vem kan vara ordförande i en bostadsrättsförening?

Vem som kan vara ordförande i en bostadsrättsförening (BRF) regleras ofta genom föreningens stadgar samt genom Bostadsrättslagen. Nedan följer några generella punkter som brukar vara relevanta:

 1. Medlemskap i föreningen: Ibland krävs det att ordföranden är medlem i bostadsrättsföreningen. Dock kan stadgarna möjliggöra för externa personer att väljas till ordförande om så önskas av medlemmarna.
 2. Myndighetsålder: Personen bör vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år.
 3. Inte i konkurs eller har förvaltare: Personen får inte vara i konkurs eller ha en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (Källa: Bolagsverket).
 4. Svenskt medborgarskap: I vissa fall kan det finnas krav på svenskt medborgarskap, men detta är inte en lagstadgad regel utan kan vara något som specificeras i föreningens stadgar.
 5. Förtroende och erfarenhet: Det är viktigt att ordföranden har förtroende från medlemmarna i föreningen och har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda styrelsearbetet och föreningen i rätt riktning.
 6. Godkänd av styrelsen och/eller föreningsstämman: Ordföranden väljs oftast av styrelsen eller föreningsstämman och bör vara godkänd av dem.

Det är viktigt att kontrollera den specifika föreningens stadgar och, vid behov, rådgöra med en juridisk expert för att få full förståelse för vilka regler som gäller i just din bostadsrättsförening. Behöver ni hjälp med uppdaterade stadgar så kan ni anlita oss.

Formella krav för att kunna ha en extern ordförande i en brf

Att anlita externa personer i styrelsen inom en bostadsrättsförening (BRF) kan vara en god idé för att tillföra ny kompetens och erfarenhet till föreningen. Det kan dock krävas att föreningens stadgar tillåter detta. Om det uttryckligen står att ledamöter av styrelsen måste vara medlemmar i föreningen så kan brf:en inte anlita en extern ordförande eller ledamot. I normalfallet står det oftast att föreningens styrelse inte behöver vara medlemmar. Att ändra stadgar brukar vara en tidskrävande process och kräver normalt sätt kvalificerad majoritet eller en enkel majoritet på två årsmöten/årsstämmor.

Vad händer om en BRF inte har en ordförande?

Ordföranden i en bostadsrättsförening (BRF) har en central roll och leder arbetet i styrelsen, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och håller styrelsemöten. En av styrelseledamöterna ska vara ordförande, om inte annat anges i stadgarna eller har beslutats på föreningsstämman​​. Om en BRF saknar en ordförande, och om styrelsen inte kan bildas på grund av detta, kan situationen bli komplicerad. Enligt lag måste en BRF ha en styrelse, och om en styrelse inte kan bildas på grund av tidsbrist hos medlemmarna eller bristande intresse, uppstår en så kallad likvidationsplikt för föreningen. I sådana fall startar Bolagsverket ett ärende, och om inte nya ledamöter väljs inom en viss tid, beslutas det att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator utses för att hantera processen​.

I små bostadsrättsföreningar kan det ibland vara svårt att få ihop en styrelse och ännu svårare att få någon att ta på sig rollen som ordförande. Men enligt lag måste föreningen ha en ordförande, så utan en ordförande kan föreningen inte existera lagligt​​.

Det är alltså av yttersta vikt att en BRF har en ordförande för att säkerställa dess lagliga existens och effektiva funktion.

Vad kostar det att anlita en extern ordförande i en brf?

Kostnaden ligger ofta mellan 1000-1500 kronor per timme, ex moms. Man ska komma ihåg att det oftast tillkommer någon timme före och efter mötet för administration. Vi på Brfledning erbjuder alltid ett fast pris.

Hur en extern ordförande i en brf ska arbeta enligt lag

Enligt lagtext och juridisk information finns det särskilda arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar som en ordförande i en bostadsrättsförening (BRF) ska ha. De viktigaste arbetsuppgifterna och ansvaren för en ordförande i en BRF enligt olika källor inkluderar:

Ledarskap och Organisation:

 • Ordföranden har till uppgift att leda styrelsen i sitt arbete och se till att styrelseledamöterna genomför de uppgifter de är tilldelade​​.

Kallelse till Möten:

 • Ordföranden ansvarar för att kalla till styrelsemöten och leda dessa möten​.
 • Om en styrelseledamot önskar att styrelsen sammankallas, är det ordförandens uppgift att sammankalla ledamöterna​​.

Protokoll:

 • Ordföranden ska se till att protokoll förs under styrelsemöten​​.

Utslagsröst:

 • I händelse av lika röstetal vid en omröstning under ett styrelsemöte, har ordföranden utslagsrösten enligt 7 kapitlet 22 § lagen om ekonomiska föreningar​​.

Juridisk och Ekonomisk Översikt:

 • Styrelsen, där ordföranden spelar en central roll, ansvarar för organisationen och förvaltningen av bostadsrättsföreningen, inklusive ekonomisk översikt​.

De exakta arbetsuppgifterna och ansvaret för en ordförande kan variera något beroende på de specifika stadgarna för den enskilda bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigt att noga granska föreningens stadgar samt att vara uppdaterad om relevant lagstiftning och bestämmelser som rör bostadsrättsföreningar.

Lagtexter

De lagar och paragrafer som nämns i den ovanstående texten och som relaterar till arbetsuppgifter och ansvar för en ordförande i en bostadsrättsförening (BRF) inkluderar:

 1. Bostadsrättslagen: Generella regleringar kring bostadsrättsföreningar och deras styrelse arbete finns i bostadsrättslagen. Det nämns att enligt 9 kapitlet 12 § första stycket bostadsrättslagen, gäller 7 kapitlet i lagen om ekonomiska föreningar för bostadsrättsföreningar​​.
 2. Lagen om Ekonomiska Föreningar:
  • 7 Kapitlet: Detta kapitel reglerar vad som gäller för en styrelse i en ekonomisk förening, vilket också är applicerbart på bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen​​.
  • 7 Kapitlet 22 §: Denna paragraf nämner att ordföranden har utslagsrösten vid lika röstetal under en omröstning på ett styrelsemöte​.

Dessa lagtexter och paragrafer ger en juridisk ram för hur en ordförande i en BRF ska arbeta och vilka ansvarsområden de har. Det kan vara användbart att konsultera med en juridisk expert eller advokat som är bekant med bostadsrättsjuridik för att få en djupare förståelse för dessa lagar och hur de tillämpas på din specifika bostadsrättsförening.

Vanliga frågor och svar (FAQ) om extern ordförande i en brf

Vad är en extern ordförande i en BRF?

En extern ordförande är en person som inte är medlem i bostadsrättsföreningen men som anlitas för att leda styrelsen och övervaka föreningens verksamhet.

Får en BRF anlita en extern ordförande?

Det beror på föreningens stadgar. Om stadgarna tillåter att anlita en extern ordförande, så är det möjligt. Annars måste stadgarna ändras genom ett beslut på föreningsstämman.

Varför skulle en BRF vilja ha en extern ordförande?

En extern ordförande kan tillföra ny kompetens, erfarenhet och ett externt perspektiv som kan vara värdefullt för föreningen, särskilt i komplexa eller utmanande situationer.

Vilka är ansvaren för en extern ordförande i en BRF?

Ansvaren inkluderar att leda styrelsen, kalla till och leda styrelsemöten, se till att protokoll förs, och övervaka att styrelsen sköter sina uppgifter enligt föreningens stadgar och gällande lagstiftning.

Hur väljs en extern ordförande?

I de flesta fall utses ordföranden av styrelsen, men det kan även vara så att föreningsstämman utser ordföranden, beroende på föreningens stadgar.

Kan en extern ordförande rösta i styrelsebeslut?

Ja, en extern ordförande har oftast rösträtt i styrelsebeslut och kan ha utslagsröst vid lika röstetal.

Hur säkerställs att en extern ordförande arbetar i föreningens intresse?

Det är viktigt med öppen och regelbunden kommunikation mellan ordföranden och styrelsen samt medlemmarna. Det kan också vara bra med tydliga avtal och riktlinjer som definierar ordförandens roll och ansvarsområden.

Vad händer om föreningen inte är nöjd med den externa ordföranden?

Processen för att avsätta en extern ordförande bör vara definierad i föreningens stadgar. Det kan krävas ett beslut av styrelsen eller föreningsstämman för att avsätta ordföranden.

Vilken typ av erfarenhet bör en extern ordförande ha?

Det är fördelaktigt om den externa ordföranden har erfarenhet från liknande positioner, juridisk eller ekonomisk kompetens, och en god förståelse för lagar och regler som rör bostadsrättsföreningar.

Kontakt

Ditt namn(Obligatoriskt)
Här kan du skriva vad ärendet gäller. All information behandlas konfidentiellt.
Rulla till toppen