Revisor till bostadsrättsförening

revisor till bostadsrättsförening

I Sverige ska man enligt lag ha en eller flera revisorer i en bostadsrättsförening/brf. Det exakta antalet revisorer regleras av föreningens stadgar. Det finns dock inga formella krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad, förutom i mycket stora föreningar. Det kan dock finnas krav inskrivna i föreningens stadgar gällande revisorns behörighet. Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av föreningsstämman eller av den som enligt stadgarna ska utse revisor i föreningen. Andra personer, med eller utan koppling till föreningen, kan också ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i detta fall. Om en bostadsrättsförening räknas som stor, måste den ha en godkänd eller auktoriserad revisor. En bostadsrättsförening som räknas som stor ska upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3 och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket

Behöver er bostadsrättsförening support? Jag är i så fall er initiala kontaktperson.

Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för bla. Skånes universitetssjukhus och är ordförande i en BRF. Kanske vill ni anlita mig som extern ordförande i er förening?

Mina nuvarande relevanta uppdrag: Brf Päronlunden (Ordförande), Industrinätverket Sverige AB (Ordförande), Skånes universitetssjukhus SUS (ledamot), Sveriges riksdag (Ersättare)

Mina tidigare relevanta uppdrag: Centerpartiet i Malmö (tf ordförande och vice ordförande)

Utbildning: Ekonomiexamen, Middlesex University i London och certifieringsutbildning i styrelsearbete från StyrelseAkademien

Kontakta mig direkt: 0701 40 92 00

Vad gör en revisor i en bostadsrättsförening?

En revisor i en bostadsrättsförening har till uppgift att granska föreningens räkenskaper, verksamhet och förvaltning på uppdrag av föreningsmedlemmarna. Här är några av de centrala uppgifterna som en revisor utför i en bostadsrättsförening:

 1. Räkenskapsgranskning: Revisorn kontrollerar att föreningens räkenskaper är korrekt förd och att de överensstämmer med gällande lagar och regler. Detta inkluderar att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner har registrerats korrekt och att balans- och resultaträkningen är korrekt upprättade.
 2. Verksamhetsgranskning: Revisorn granskar föreningens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs enligt föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsstämman. Detta kan inkludera att kontrollera att riktlinjer och procedurer följs.
 3. Förvaltningsgranskning: Revisorn granskar hur föreningens förvaltning, inklusive styrelsen, har skött sina uppgifter. Detta kan inkludera att utvärdera om styrelsen har agerat i enlighet med föreningens stadgar och gällande lagstiftning.
 4. Rapportering: Efter granskningen upprättar revisorn en revisionsberättelse där revisorns iakttagelser och eventuella rekommendationer redovisas. Revisionsberättelsen lämnas till föreningsstämman, och revisorn kan behöva närvara vid stämman för att svara på eventuella frågor från medlemmarna.
 5. Rådgivning: Revisorn kan också fungera som en rådgivare till föreningens styrelse gällande ekonomiska och juridiska frågor.
 6. Kontroll av interna rutiner: Revisorn kontrollerar och bedömer även föreningens interna kontrollsystem och rutiner för att säkerställa att de är adekvata och fungerar som de ska.

Revisorn fungerar som en oberoende granskare och är en viktig del i att upprätthålla en god ekonomisk och administrativ styrning inom bostadsrättsföreningen. Revisorns arbete bidrar till att skapa transparens och förtroende bland föreningens medlemmar gällande föreningens ekonomiska skötsel och verksamhet.

Vad gör en revisor i en bostadsrättsförening?

Läs mer: Årsredovisning för bostadsrättsföreningar (extern länk till Verksamt.se)

Hur hittar man en revisor till sin brf?

Att hitta en revisor för din bostadsrättsförening (brf) är en viktig uppgift eftersom en revisor kontrollerar föreningens räkenskaper och ser till att allt går rätt till. Här är några steg du kan följa för att hitta en lämplig revisor till din brf:

 1. Rekommendationer: Börja med att fråga andra bostadsrättsföreningar i närheten eller vänner och bekanta om de har några rekommendationer. En positiv referens kan vara guld värd.
 2. Branschorganisationer: Kontakta Sveriges Revisorsamfund (FAR) eller andra relevanta organisationer för att få en lista över auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer som har erfarenhet av bostadsrättsföreningar.
 3. Lokala revisorsbyråer: Kolla med lokala revisorsbyråer för att se om de har erfarenhet av bostadsrättsföreningar. Det kan vara bra att ha en revisor som är geografiskt nära, särskilt om det uppstår några akuta frågor.
 4. Annonser och webbsökningar: Kolla i lokala tidningar eller på internet för annonser eller sökningar kring revisorer som är specialiserade på bostadsrättsföreningar.
 5. Intervju: När du har en lista över potentiella revisorer, boka in möten med dem. Detta ger dig en möjlighet att ställa frågor, känna av deras kompetens och förstå deras arbetssätt.
 6. Referenser: Be om referenser från tidigare eller nuvarande kunder, särskilt andra bostadsrättsföreningar. Detta kan ge en bra indikation på hur revisorn arbetar och vilken typ av service de erbjuder.
 7. Pris: Glöm inte att diskutera priset. Se till att få en klar uppfattning om hur mycket tjänsten kommer att kosta och om det finns några dolda avgifter eller tillägg.
 8. Avtal: När du har valt en revisor, se till att allt avtalas skriftligen. Detta bör inkludera tjänstens omfattning, pris, hur ofta revisionen sker, och andra viktiga detaljer.

Kom ihåg att regelbunden kommunikation med din revisor är nyckeln. En bra revisor kommer inte bara att granska föreningens räkenskaper utan också ge råd om hur man bäst hanterar föreningens finanser.

Läs mer: Revisor i bostadsrättsförening (extern länk till Bolagsverket)

Vanliga frågor och svar om revisorns roll, krav och uppgifter i en bostadsrättsföreningar

Måste en bostadsrättsförening ha en revisor?

Ja, enligt lag ska en bostadsrättsförening ha en eller flera revisorer. Antalet revisorer regleras i föreningens stadgar

Vad är revisorns huvuduppgifter i en bostadsrättsförening?

Revisorns primära uppgift är att granska föreningen, främst när det gäller föreningens ekonomiska läge och hur styrelsen sköter sitt uppdrag. Detta inkluderar både ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. Revisorn granskar även den tekniska förvaltningen och ser till att föreningens byggnader och mark sköts på ett tillfredsställande sätt

Vem kan vara revisor i en bostadsrättsförening?

Revisorer utses av föreningsstämman, och det är vanligt att revisorernas uppdrag gäller från en ordinarie föreningsstämma till nästa. Stadgarna ska specificera hur länge revisorernas uppdrag gäller. En revisor kan avsättas och en ny kan tillsättas av föreningsstämman när som helst, givet att det finns sakliga skäl

Vilka kvalifikationer bör en revisor ha?

Det finns inga formella krav på att en revisor ska vara godkänd eller auktoriserad, förutom i mycket stora föreningar. Dock bör en revisor ha ekonomiskt kunnande och den kompetens som krävs för uppdraget. Det kan vara en fördel om revisorn har insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden

Vilka är revisorns ansvar gällande konfidentiell information?

Revisorn har tystnadsplikt och får inte vidarebefordra information som kan skada föreningen. Tystnadsplikten gäller även efter att uppdraget som revisor har upphört. Till föreningsstämman är revisorn skyldig att lämna all information som stämman begär, under förutsättning att informationen inte skadar föreningen eller dess medlemmar

Kontakt

Ditt namn(Obligatoriskt)
Här kan du skriva vad ärendet gäller. All information behandlas konfidentiellt.
Rulla till toppen